این خیلی مسخرس که یکی که به شرکت سونی ربط نداره، اینجوری سبب تبلیغات گستردۀ شرکت سونی بشه. مگه مرض داره؟ شرکت سونی سودشو میبره. اینکه این پیام ها از طرف شرکت سونی سازماندهی نشده باشه، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. و این پیامی که برای تطهیر شرکت سونی ارسال شده هم کاملاً مشکوکه.