ظرفیت آدرس‌های اینترنتی به پایان رسید

ظرفیت آدرس‌های اینترنتی به پایان رسید

بالغ بر ۱۲ میلیون آدرس عددی اینترنتی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است و با پایان یافتن ظرفیت این تعداد IP آدرس‌ها، مهاجرت به سمت نسل جدید آدرس‌های اینترنتی موسوم به نسخه ۶ آغاز شد.‌‌‌ بهنام ولی زاده، مدیرکل م... ادامه ...