Ba salam va xaste na bashiid
Man mixastam version tabletamo avaz konam
Avaz nemishe masalan 4.2 hast mixam beshe
۴٫۴ mishe rahnami konid ke man betonam ba
Labtab version avaz konam mamnon misham.