به نظرم هر چی امکانات بیشتر بهتر. حالا ممکنه استفاده نشه اما عر چی بیشتر بهتر