بله، اصلا معلوم بود از اول گفتن نداشت
اپل همه چیزش اوله