من خودم گوشی فروشم خداییش یکیشو گرفتم دستم واقعا عالیه