من که واقعا قلبم درد گرفت. آخه حیف این گوشی نیست اینجوری با چکش میزنه تو سرش؟