خب پس باید از خودت دلقک بسازی تا بتونی سیستم هوشمندانه اپل رو دور بزنی