یادش بخیر قدیما بزرگترین مشکل همین انتقال اطلاعات به گوشی بعدی بود
مرسی از تهیه و انتشار مطلب