۱۰۴فارنهایت مساوی ۴۰ سانتیگراد
۱۴۰ هم مساوی ۶۰ درجه