هر چقدر خواستن زور بزنن،آخرش بازم باتریشون جلوی آیفون حرفی برای گفتن نداره