همش شایعست، دوست من تو کانادا آیفون ایکس داره هیچیش نشده