خوشحالم که هنوز سایت موبایلستان رو پایدار میبینم

یکی از قدیمی ترین سایت های موبایل در ایران بدون شک و تردید