دیگه سامی زده به سیم اخر و داره تمام حرکات ایفون تقلید میکنه…!

ولی وجدانن خشگله…!