آره حتما هم می تونی مشابه آیفون ایکس رو پیدا کنی
جنس خوب پول خوب میخواد