به نظر من که خیلی پیشرفت کرده هواوی این چند سال
اگر‌میشه ازش مقاله بذارین که از کجا به اینجا رسیده