ترجمه تصویری گوگل به نسبت متن خیلی قوی نیست، ضمن اینکه خیلی از زبان ها رو پشتیبانی نمیکنه