برای نخستین بار در ایران شبکه نسل چهارم تلفن همراه توسط ایرانسل و در مشهد راه‌اندازی شد

برای نخستین بار در ایران شبکه نسل چهارم تلفن همراه توسط ایرانسل و در مشهد راه‌اندازی شد

برای نخستین بار در ایران شبکه نسل چهارم تلفن همراه توسط ایرانسل و در مشهد راه‌اندازی شد عرضه خدمات نسل چهارم تلفن همراه بعنوان آخرین…