اپلیکیشن «Dowell» استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای معلولان ممکن می‌کند

اپلیکیشن «Dowell» استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای معلولان ممکن می‌کند

فناوری‌ نوین سامسونگ در خدمت معلولان: اپلیکیشن «Dowell» استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای معلولان ممکن می‌کند امروزه تلفن‌های‌ هوشمند به بخش جدانشدنی زندگی ‌ما…