گزارش فصلی کافه بازار عرضه شد

گزارش فصلی کافه بازار عرضه شد

کافه بازار گزارش فصلی خود که دهمین گزارش ارسالی آن ها از ۳۶ میلیون کاربر فعال اندرویدی است را ارائه کرد. در این گزارش میزان استفاده کاربران، نوع گوشی و نرخ بازدید ماهیانه ارائه شده است. نمودار رشد استفاده کاربران از برنامه کافه بازار از تابستان که ۳۴ میلیون نفر بوده، در پاییز۳۵ و در زمستان سال ۹۶ به ۳۶ میلیون کاربر