جان دوباره در شبکه نمایش خانگی با کمک سرویس های وی او دی (VOD)

جان دوباره در شبکه نمایش خانگی با کمک سرویس های وی او دی (VOD)

بررسی و تحلیل افزایش چشمگیر مخاطبان سرویسهای وی او دی و تاثیر آن بر پیشرفت صنعت شبکه نمایش خانگی در دورهای که بیشتر از هر وقت دیگری تلاش زیادی در جریان است تا دنیای مجازی شبیهترین تداعیگر دنیای واقعی باشد، دیگ... ادامه ...