ورایزون گوشی های گوگل پیکسل و پیکسل ایکس ال را بر روی شبکه خود بروزرسانی امنیتی خواهد کرد

ورایزون گوشی های گوگل پیکسل و پیکسل ایکس ال را بر روی شبکه خود بروزرسانی امنیتی خواهد کرد

ورایزون بروزرسانی امنیتی دستگاه های گوگل پیکسل و پیکسل ایکس ال بر روی شبکه خود را آغاز کرده استاین بروزرسانی با  عنوان شماره ساخت NOF27B …