الزام استفاده از ضدبدافزار بومی توسط سازمان صنفی رایانه ای

الزام استفاده از ضدبدافزار بومی توسط سازمان صنفی رایانه ای

 سازمان نظام صنفی رایانه ای در حال پیگیری موضوع” الزام استفاده از ضدبدافزار بومی” است   کمیسیون افتا سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با برگزاری جلسات مختلف  کارشناسی،  موضوع الزام استفاده از ض... ادامه ...