در iOS 9.3 شاهد اقدامات امنیتی بیشتر اپل

در iOS 9.3 شاهد اقدامات امنیتی بیشتر اپل

اگر به کنفرانس اخیر اپل توجه کرده باشیم شاهد این بودیم که تیم کوک درباره اقدامات امنیتی درباره ی دستگاه های اپل صحبت میکرد . بله . اپل بر روی سیستم امنیتی دستگاه های خود کار کرده تا بتواند دست FBI و شر... ادامه ...