مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر در دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد

مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر در دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد

مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر افتتاح شد فناوری در خدمت پروژه‌های کاربردی     مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر روز یکشنبه ۲۷ فروردین در مراسمی با حضور مدیران سامسونگ…