خدمات بانکداری همراه بزودی توسط همراه اول ارائه می شود

خدمات بانکداری همراه بزودی توسط همراه اول ارائه می شود

با توافق همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک؛ خدمات بانکداری همراه بزودی ارائه می شود     با توافق صورت گرفته بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک بزودی ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک ... ادامه ...