آوای انتظار خود را تبلیغاتی کرده و در مقابل مکالمه رایگان دریافت کنید

آوای انتظار خود را تبلیغاتی کرده و در مقابل مکالمه رایگان دریافت کنید

شرکت های دولتی معمولا به ایده های مردم در مورد نحوه ارائه سرویس هایشان توجهی نکرده و تنها به ارائه سرویس خود به ساده ترین راه ممکن بسنده می کنند.اما این بار شرکت همراه اول در یک اقدام غیر قابل پیش بین... ادامه ...