بررسی تحقق شعار هوآوی در عمل: “اول کیفیت”

بررسی تحقق شعار هوآوی در عمل: “اول کیفیت”

با توجه به شعار همیشگی هوآوی یعنی “اول کیفیت”، در فرآیندهایی مانند تحقیقات و توسعه، طراحی، تولید، آزمایش و مدیریت تامین کنندگان، کیفیت در همه مراحل اولین اولویت این شرکت بوده است. در ادامه ... ادامه ...