گوگل، سرویس Picasa را نصفه و نیمه بازنشسته می کند !

گوگل، سرویس Picasa را نصفه و نیمه بازنشسته می کند !

درست از همان روز های اول معرفی سرویس Google Photos در سال گذشته ، بسیاری عقیده داشتند که آغاز کار این سرویس، به معنای پایانی برای پیکاسا ( Picasa ) خواهد بود.البته در آن زمان این اتفاق رخ نداد و پیکاسا حدود یک سا... ادامه ...