با بپرسیم در نظرسنجی ها شرکت کنید و همیشه برنده باشید!

با بپرسیم در نظرسنجی ها شرکت کنید و همیشه برنده باشید!

با بپرسیم همیشه برنده باشید!     فعالیت های فرهنگی، توسعه ای و داوطلبانه همیشه نقطه درخشان ارتباطات اجتماعی بوده است. اینکه گروهی از افراد بدون چشم داشت اقدام به انجام کاری (هرچند کوچک) برای به... ادامه ...