دستگاهی که می تواند ذهن انسان را بخواند اختراع شد

دستگاهی که می تواند ذهن انسان را بخواند اختراع شد

دستگاهی که می تواند ذهن انسان را بخواند در دانشگاه MIT اختراع شد. با این دستگاه کاربران می توانند با استفاده از تفکر کار ها را انجام دهند. تا به امروز دستگاه هایی وجود داشتند که می توانستند سیگنال های ذهنی را تبدیل به گفتار و یا عملکرد کنند.