کنفرانس مطبوعاتی پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

کنفرانس مطبوعاتی پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

گزارش خبری و تصویری کنفرانس مطبوعاتی پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات       سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران کنفرانس مطبوعاتی پنجمین  دوره همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعا... ادامه ...