ناامیدی متخصصان از زدتی‌ای اگزون ام با نمایشگر دوقلوی

ناامیدی متخصصان از زدتی‌ای اگزون ام با نمایشگر دوقلوی

بسیاری از ما با شنیدن خبر عرضه یک تلفن همراه با نمایشگر دوقلو توسط شرکت زدتی‌ای هیجان‌زده شدیم ولی زدتی‌ای اگزون ام در عمل نتوانسته است تا نظر متخصصان را به خود جلب کند.