به زودی با سقوط قیمت بیت کوین روبرو خواهیم شد

به زودی با سقوط قیمت بیت کوین روبرو خواهیم شد

تحقیقاتی که جدیدا صورت گرفته نشان می دهد که به زودی با سقوط قیمت بیت کوین روبرو خواهیم شد. یکی از شرکت های تحقیقاتی آمریکا به این مساله اشاره کرده اند که به زودی با سقوط قیمت بیت کوین به صورت چشمگیری روبرو خواهیم شد به گونه ای که سرمایه گذاران و سرمایه داران این زمینه با ضرر و زیان زیادی روبرو می شوند