به دنبال کارآفرین اقتصادی و متخصص هستیم

به دنبال کارآفرین اقتصادی و متخصص هستیم

گروه مشاورین ایران مایند، بیشتر برای پرکردن خلاء ھایی که در اقتصاد کشور وجود دارد شروع به کار کرده است و ما سعی بر آن داشتیم که موسسه ای را ایجاد کنیم که جوانان بتوانند به عنوان کارآفرین وارد بازار کار شوند که متاسفانه در این بین نیروی متخصص نیز کم وجود دارد و بایستی یک سازمان اقتصادی وجود داشته باشد که این نیروھای بالقوه را به بالفعل تبدیل کند کما این که شرکت ھای بازاریابی به ھمان شکل سنتی کار خود را ادامه می دھند که با مشکلاتی متعددی روبه رو می شوند.