ZTE در کمتر از یک دقیقه ده ها هزار عدد از گوشی نوبیا Z17 مینی خود را به فروش رساند

ZTE در کمتر از یک دقیقه ده ها هزار عدد از گوشی نوبیا Z17 مینی خود را به فروش رساند

ZTE در کمتر از یک دقیقه ده ها هزار عدد از گوشی نوبیا Z17 مینی خود را به فروش رساندده ها هزار عدد از گوشی نوبیا Z17 بیش از ۵۰۰۰۰ هزار عدد از گوشی نوبیا Z17 مینی دیروز در ۵۶ ثانیه فروخته شد. بعد از تیزر... ادامه ...