دارندگان S5 ها با دوربین های خراب میتوانند گوشیهایشان را تعویض کنند

دارندگان S5 ها با دوربین های خراب میتوانند گوشیهایشان را تعویض کنند

دارندگان S5های اپراتور Verizon از بروز ایراد در دوربینهایشان خبر دادند.که هنگام استفاده از دوربین به نمایش خطایی مواجه میشدند.این ایراد قبلا در S4 و اس نیز مشاهده شده بود. اپراتور verizon فعلا برای این مشکل ت... ادامه ...