۱۷۳ میلیون کاربر فعال روزانه برای اسنپ چت

۱۷۳ میلیون کاربر فعال روزانه برای اسنپ چت

اسنپ چت رکورد سال گذشته کاربر فعال روزانه خود را از ۱۴۳ میلیون نفر به ۱۷۳ میلیون نفر رسانده است. این رشد، ۲۱ درصد میزان رشد تخمین زده شده که بسیار آمار خوبی برای این برنامه پر طرفدار محسوب می شود. همچنی... ادامه ...