تاریخ انتشار آپدیت سالگرد برای Windows 10 Mobile در حاله ای از ابهام !!!

تاریخ انتشار آپدیت سالگرد برای Windows 10 Mobile در حاله ای از ابهام !!!

در روزهای گذشته اخبار مختلفی حاکی از احتمال آغاز انتشار آپدیت سالگرد برای Windows 10 Mobile در روز ۹ آگوست بودند اما متأسفانه این اتفاق واقع نشد تا علت عدم اعلان رسمی این خبر توسط مایکروسافت مشخص شود.   روز گ... ادامه ...

295