زد تی ای بلید مکس همراه ارزان قیمتی برای بازار آمریکا

زد تی ای بلید مکس همراه ارزان قیمتی برای بازار آمریکا

خوانندگان موبایلستان به یاد دارند که چند شرکت چینی در بازار آمریکا با مشکل روبرو شده بودند ولی سرانجام توانستند تا مشکلات را پشت سر نهاده و بتوانند دوباره عرضه محصولات خود در این بازار را از سر بگیرند. در این میان زد تی ای بلید مکس همراه ارزان قیمتی برای بازار آمریکا است که برای جذب مخاطب پس از دوران افول یاد شده طراحی شده است.