خب باتری قوی که همه چیز نیست
آیفون رمش نصف اینه ولی قدرتش ۱۰۰ برابره