طرح رجیستری تا پایان سال کلید نخواهد خورد !

طرح رجیستری تا پایان سال کلید نخواهد خورد !

اگر در هفته های اخیر اخبار را دنبال کرده باشید، حتما در خصوص طرح رجیستری موبایل که گفته می شود قرار است قاچاق گوشی به کشور را کنترل کند نیز خبردار شده اید. در این مدت خبرها به طور متناوب از اجرای طرح و سپس ... ادامه ...